På Brøruphus tror vi på, at faglig fordybelse giver glæde ved læring og fremmer muligheden for, at eleverne senere kan vælge mere frit. Det er derfor vigtigt, at den enkelte elevs faglighed styrkes, udvikles og respekteres, og at vi skaber et undervisningsmiljø, der inspirerer til at se nye muligheder og løsninger, sætter spørgsmålstegn, pirrer nysgerrigheden, kreativiteten og skabertrangen.

Vi søger den frie samtale mellem ligeværdige mennesker, og undervisningen har derfor fokus på at give eleverne mod og styrke til at give udtryk for egne tanker og følelser og samtidig vise åbenhed overfor andre. Det er en forudsætning for god læring og for at kunne tage del i et demokratisk samfund.

Boglige fag

Når du går på Brøruphus Efterskole er din hverdag meget anderledes, end du er vant til fra folkeskolen. Vi ønsker at skabe plads til både fordybelse og oplevelser, dialog og eftertænksomhed. Derfor har vi også både boglige fag, linjefag, valgfag, sangtimer, gymnastik og morgensamlinger.

Vi lægger stor vægt på de boglige fag. Vi har nogle meget dedikerede lærere, der går op i at give eleverne de bedste forudsætninger for at lære og blive udfordret. Vi kan motivere og differentiere, og du møder dine lærere i mange forskellige sammenhænge.

Alle elever skal modtage undervisning i dansk, matematik og engelsk. 9. klasse skal desuden have: fysik – kemi – biologi – geografi – samfundsfag – kristendomskundskab – historie. Derudover skal de vælge enten tysk eller fransk.

10. klasse kan vælge fysik/kemi samt tysk eller fransk.

Vi forventer, at der bliver arbejdet seriøst med den boglige undervisning, og derfor forventer vi også, at eleverne går til prøve i de fag, de har valgt at blive undervist i.

Dansk er et dannelsesfag, der gør dig bedre til at forstå dine rødder og den nutid, vi lever i.
Dansk er et kreativt fag, der giver dig mulighed for at lege og skabe med sproget.
Dansk er debat, hvor du gør dig bedre til at argumentere for dine synspunkter.
Dansk er at læse, skrive, se, tale, lytte og reflektere.
Dansk er mødet med mennesker fra forskellige tider, steder og miljøer.
Dansk er at arbejde med sprogets struktur, logik og grammatik.
Dansk gør dig bedre til at INDtrykke og UDtrykke dig korrekt, nuanceret og præcist – på DANSK!

Danskteamet arbejder tæt sammen om at finde et spændende og varieret udvalg af tekster, der lever op til Undervisningsministeriets krav til pensum. Vi inspirerer hinanden til at bruge forskellige arbejdsformer og værdsætter computeren som et godt arbejdsredskab.
I løbet af året vil der være forløb, hvor vi arbejder på tværs af klasserne.

For kunne klare sig i et moderne, teknologisk samfund er det vigtigt med en solid viden om matematik. Uden matematik bliver det svært at klare helt basale opgaver som at købe ind, lave mad, rejse eller styre sin egen økonomi.

De fleste af vores elever vælger en gymnasial ungdomsuddannelse efter opholdet, og det er vigtigt, at de bliver udfordret med opgaver, der forbereder til dette gennem emner som:
Funktioner – Økonomi – Sandsynlighedsregning – Statistik – Trigonometri – Algebra

Alle eleverne skal til en skriftlig prøve. I 9. klasse kan den mundtlige prøve udtrækkes, og i 10. klasse går alle til mundtlig prøve. Derfor skal eleverne både på egen hånd og i samarbejde med andre udbygge deres kompetencer, viden og kunnen.

I engelsktimerne på Brøruphus forsøger vi at skabe et tillidsfuldt rum, hvor alle får lyst til at deltage og bruge sproget. Det er vigtigt for os, at der er faglige udfordringer til alle, og vi går meget op i, at undervisningen er alsidig og varieret. Dialog, elevfremlæggelser, skriftlige opgaver, gruppearbejde, film, relevante tekster m.m. er alle elementer, der fylder i undervisningen. Elevernes undren og generelle interesser er udgangspunktet for indholdet i timerne. Dette skaber grobund for, at vores engagerede elever har mulighed for at blive bedre til såvel skriftligt som mundtligt engelsk og samtidig opnår en generel oplysning om livet.

Undervisningen i fysik og kemi er eksperimenterende og vil indeholde både forsøg og teori. Vi tager udgangspunkt i hverdagseksempler, så eleverne også kan bruge deres teoretiske viden uden for undervisningen. I forsøgene er det vigtigt, at eleverne arbejder naturvidenskabeligt. De skal forholde sig kritisk til fx opstillingen og de opnåede resultater. Forsøget vil efterfølgende blive gennemgået, og den teoretiske viden tilkobles.
Der vil i undervisningssituationen være en progression i sværhedsgrad. Dette sikrer, at alle elever bliver udfordret på forskellige niveauer.

TYSK er verdens bedste sprog, og samtidig er Tyskland vores største samhandelspartner. Derfor er det vigtigt at udvikle de tyske sprogkundskaber. Vi arbejder målrettet med at skabe faglige udfordringer til alle gennem en alsidig og varieret undervisning. Både dialog, elevfremlæggelser, skriftlige opgaver og gruppearbejde fylder i undervisningen. Vi tror på, at elevernes undren og generelle interesse skaber det bedste udgangspunkt for indholdet i timerne, og at vi derigennem giver vores engagerede elever den bedste mulighed for at blive bedre til såvel skriftligt som mundtligt tysk. Samtidig ønsker vi, at de opnår en større viden om den tyske kultur.

Fransk er et tilbudsfag. Undervisningen forudsætter, at man har haft det fra 7. klasse eller tilsvarende. 9. og 10. klassetrin undervises på samme hold, og der arbejdes på, at der kan aflægges afgangsprøve i skriftlig og mundtlig fransk.

Du skal blive bedre til at forstå det talte og skrevne fransk – ved at høre, tale, synge, se film, læse og skrive fransk. Ved at arbejde med at ”gennemskue og genkende” ord og vendinger skal du udbygge dit ordforråd. Vi skal også arbejde med grammatikken. Vi skal arbejde med at forstå og forholde os til franske kultur- og samfundsforhold og sammenligne med danske.
Jo mere du engagerer dig, byder ind og tager udfordringerne op, jo bedre bliver du og alle på holdet. À bientôt!

Vores ambition er at gøre naturfagsundervisningen til en undersøgende, virkelighedsnær og inspirerende oplevelse, hvor den enkelte elev bliver udfordret på sine evner, viden og holdninger. Vi vil gerne åbne en dør til naturfagenes spændende og dragende univers.

Vi vil arbejde seriøst med overordnede emner, som har stor betydning for vores udnyttelse af jordens ressourcer og den måde vi forvalter denne udnyttelse på – på en klog og gennemtænkt måde.

Der skal arbejdes fagligt koncentreret og så vidt muligt praktisk med understøttende forsøg til at påvise eller afvise de tænkte teorier. Vi arbejder med baggrundsviden til at skabe overblik over muligheder og konsekvenser i vores omgang med naturen.

Valgfag

Valgfagene er den gruppe af fag, hvor du får mulighed for at snuse til nye fag og områder. Du vælger fag for ca. tre måneder ad gangen. Der er i hver valgperiode 7-8 fag at vælge mellem, f.eks.:

  • Rytmisk sammenspil, guitar
  • Tegning, maling, smykkefremstilling, håndarbejde, silkemaling, papirklip
  • Foto, film, video, digital billedbehandling
  • Psykologi, filosofi, debatcafé
  • Teater, drama
  • Volleyball, fodbold, håndbold, badminton
  • Løbetræning, gymnastik, dans, springgymnastik
  • Desuden kan du vælge at være med til kor eller springgymnastik.

Morgensamling

”Mennesket er ingen Abekat, bestemt til først at efterabe de andre Dyr”, (N.F.S. Grundtvig, 1832).
Vi er alle sat i verden for at udvikle os og blive klogere. Brøruphus er en grundtvig-koldsk efterskole, og her er det levende ord helt centralt.

Hver morgen starter vi fælles i foredragssalen, hvor lærerne på skift har morgensamling eller sangtime. Der er fortællinger og drøftelse af samfundsmæssige, etiske, historiske og litterære emner. Vi får besøg af foredragsholdere, og nogle timer bliver brugt til at gennemgå fælles opgaver og praktiske oplysninger. Vi synger altid sammen og starter på denne måde dagen med i fællesskab at få udvidet vores horisont – og vi er sikkert blevet en smule klogere.

Gymnastik

Alle elever på Brøruphus skal have lyst og vilje til fysisk træning og aktivitet – uanset om man er elev i boldspilafdelingen eller den kunstneriske afdeling. Og vi sørger for, at hver elev udfordres på sit niveau!

I gymnastikundervisningen på Brøruphus Efterskole arbejdes der med at give eleverne en alsidig træning og god grundform samt en god kropsbevidsthed. Vi leger, danser, griner og sveder. Gymnastikken er en vigtig brik i skabelsen af det store fællesskab. Her mærker man virkelig styrken ved det fælles projekt, en gymnastikopvisning er.

Vi arbejder med gymnastikken gennem en god og kvalificeret grundgymnastik blandet med ny inspiration fra dansens verden. I løbet af året arbejder vi også med styrketræning, smidighed og kondition.

Vi laver rytmisk opvisningsgymnastik, hvor der der arbejdes med sammensætninger og koreografi.

I drengegymnastikken indgår der også en del springgymnastik.

I løbet af vinteren og foråret deltager vi i 12-15 gymnastikopvisninger – både på skolen og ud af huset, I DGI regi, foreningsregi og sammen med andre efterskoler i området.

Du har ca. 4 timers gymnastik hver uge. I tillæg kan du vælge springgymnastik som valgfag.
Ud over gymnastiktræningen vil der være anden form for fysisk træning som løbetræning, cykeltræning og duatlon.

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning på Brøruphus er en integreret del af efterskoleopholdet, og vejledningen varetages af tre medarbejdere – Heidi, Louise og Margrethe – i samarbejde med faglærere og kontaktlærer. Et år på efterskole er starten på noget nyt, og vi hjælper og støtter eleverne, så de bliver bevidste om egne interesser, motivation og evner med henblik på at foretage et kvalificeret valg.