På Brøruphus tror vi på, at faglig fordybelse giver glæde ved læring og fremmer muligheden for, at eleverne senere kan vælge mere frit. Det er derfor vigtigt, at den enkelte elevs faglighed styrkes, udvikles og respekteres, og at vi skaber et undervisningsmiljø, der inspirerer til at se nye muligheder og løsninger, sætter spørgsmålstegn, pirrer nysgerrigheden, kreativiteten og skabertrangen.

Vi søger den frie samtale mellem ligeværdige mennesker, og undervisningen har derfor fokus på at give eleverne mod og styrke til at give udtryk for egne tanker og følelser og samtidig vise åbenhed overfor andre. Det er en forudsætning for god læring og for at kunne tage del i et demokratisk samfund.

Boglige fag

Når du går på Brøruphus Efterskole er din hverdag meget anderledes, end du er vant til fra folkeskolen. Vi ønsker at skabe plads til både fordybelse og oplevelser, dialog og eftertænksomhed. Derfor har vi også både boglige fag, linjefag, valgfag, sangtimer, gymnastik og morgensamlinger.

Vi lægger stor vægt på de boglige fag. Vi har nogle dedikerede lærere, der går op i at give eleverne de bedste forudsætninger for at lære og blive udfordret. Vi kan motivere og differentiere, og du møder dine lærere i mange forskellige sammenhænge.

Alle elever modtager undervisning i dansk, matematik og engelsk. 9. klasse har desuden fysik – kemi – tysk  biologi – geografi – samfundsfag.

Vi underviser i kristendomskundskab og historie i 9. klasse, og vi kommer omkring alle fagenes emner, jf. fagets slutmål, men vi er efter §5a i “Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler” fritaget for at afholde prøver i disse to fag. Eleven aflægger en fuld FP9-prøve, da et andet fag inden for den humanistiske prøvepakke vil blive udtrukket.

10. klasse kan vælge fysik/kemi samt tysk.
Vi har seks 10. klasser og to 9. klasser. Vi har én prøvefri 10. klasse, alle øvrige 10. klasser går til FP10 prøven.

Vi forventer, at der bliver arbejdet seriøst med den boglige undervisning, og derfor forventer vi også, at eleverne går til prøve i de fag, de bliver undervist i.
Vi har tidligere tilbudt fransk som fortsættersprog. Det gør fra vi skoleåret 2022-23 ikke længere.

Dansk er et dannelsesfag, der gør dig bedre til at forstå dine rødder og den nutid, vi lever i.
Dansk er et kreativt fag, der giver dig mulighed for at lege og skabe med sproget.
Dansk er debat, hvor du gør dig bedre til at argumentere for dine synspunkter.
Dansk er at læse, skrive, se, tale, lytte og reflektere.
Dansk er mødet med mennesker fra forskellige tider, steder og miljøer.
Dansk er at arbejde med sprogets struktur, logik og grammatik.
Dansk gør dig bedre til at INDtrykke og UDtrykke dig korrekt, nuanceret og præcist – på DANSK!

Danskteamet arbejder tæt sammen om at finde et spændende og varieret udvalg af tekster, der lever op til Undervisningsministeriets krav til pensum. Vi inspirerer hinanden til at bruge forskellige arbejdsformer og værdsætter computeren som et godt arbejdsredskab.
I løbet af året vil der være forløb, hvor vi arbejder på tværs af klasserne.

For kunne klare sig i et moderne, teknologisk samfund er det vigtigt med en solid viden om matematik. Uden matematik bliver det svært at klare helt basale opgaver som at købe ind, lave mad, rejse eller styre sin egen økonomi.

De fleste af vores elever vælger en gymnasial ungdomsuddannelse efter opholdet, og det er vigtigt, at de bliver udfordret med opgaver, der forbereder til dette gennem emner som:
Funktioner – Økonomi – Sandsynlighedsregning – Statistik – Trigonometri – Algebra

Alle eleverne skal til en skriftlig prøve. I 9. klasse kan den mundtlige prøve udtrækkes, og i 10. klasse går alle til mundtlig prøve. Derfor skal eleverne både på egen hånd og i samarbejde med andre udbygge deres kompetencer, viden og kunnen.

I engelsktimerne på Brøruphus forsøger vi at skabe et tillidsfuldt rum, hvor alle får lyst til at deltage og bruge sproget. Det er vigtigt for os, at der er faglige udfordringer til alle, og vi går meget op i, at undervisningen er alsidig og varieret. Dialog, elevfremlæggelser, skriftlige opgaver, gruppearbejde, film, relevante tekster m.m. er alle elementer, der fylder i undervisningen. Elevernes undren og generelle interesser er udgangspunktet for indholdet i timerne. Dette skaber grobund for, at vores engagerede elever har mulighed for at blive bedre til såvel skriftligt som mundtligt engelsk og samtidig opnår en generel oplysning om livet.

Undervisningen i fysik og kemi er eksperimenterende og vil indeholde både forsøg og teori. Vi tager udgangspunkt i hverdagseksempler, så eleverne også kan bruge deres teoretiske viden uden for undervisningen. I forsøgene er det vigtigt, at eleverne arbejder naturvidenskabeligt. De skal forholde sig kritisk til fx opstillingen og de opnåede resultater. Forsøget vil efterfølgende blive gennemgået, og den teoretiske viden tilkobles.
Der vil i undervisningssituationen være en progression i sværhedsgrad. Dette sikrer, at alle elever bliver udfordret på forskellige niveauer.

TYSK er verdens bedste sprog, og samtidig er Tyskland vores største samhandelspartner. Derfor er det vigtigt at udvikle de tyske sprogkundskaber. Vi arbejder målrettet med at skabe faglige udfordringer til alle gennem en alsidig og varieret undervisning. Både dialog, elevfremlæggelser, skriftlige opgaver og gruppearbejde fylder i undervisningen. Vi tror på, at elevernes undren og generelle interesse skaber det bedste udgangspunkt for indholdet i timerne, og at vi derigennem giver vores engagerede elever den bedste mulighed for at blive bedre til såvel skriftligt som mundtligt tysk. Samtidig ønsker vi, at de opnår en større viden om den tyske kultur.

Vores ambition er at gøre naturfagsundervisningen til en undersøgende, virkelighedsnær og inspirerende oplevelse, hvor den enkelte elev bliver udfordret på sine evner, viden og holdninger. Vi vil gerne åbne en dør til naturfagenes spændende og dragende univers.

Vi vil arbejde seriøst med overordnede emner, som har stor betydning for vores udnyttelse af jordens ressourcer og den måde vi forvalter denne udnyttelse på – på en klog og gennemtænkt måde.

Der skal arbejdes fagligt koncentreret og så vidt muligt praktisk med understøttende forsøg til at påvise eller afvise de tænkte teorier. Vi arbejder med baggrundsviden til at skabe overblik over muligheder og konsekvenser i vores omgang med naturen.

BE10 - PRØVEFRI KLASSE

Vi tilbyder et alternativt 10. klassestilbud for dig, der vil prøve noget andet end den almindelige 10. klasse. Det betyder, at man ikke afslutter året med folkeskolens prøver. Du har stadig linjefag, valgfag, gymnastik og alle de andre fællesfag med de andre elever. Det er kun de almindelige boglige fag, der erstattes af BE10.

Vores prøvefri 10. klasse er noget andet end det, du kender.
Du skal være klar over, at vi ikke arbejder med fagene, som du er vant til. Der arbejdes i projekter og med problemstillinger. Vi opløser fagene, men vi er stadig fagligt ambitiøse. De velkendte fag kommer i spil med deres metoder, så du vil stadig læse, analysere, arbejde naturfagligt og meget andet – men det er bundet op på noget andet.
Du skal vælge vores prøvefrie 10. klasse, hvis du har lyst til at arbejde med projekter, samarbejde og deadlines. Du får ingen karakterer, da fokus er på at pirre din egen nysgerrighed og motivere dig til at ville lære nyt. Derfor skal du være klar til at finde på nye projekter, tænke anderledes og ikke være bange for at fejle.

For at blive en del af klasse, er det vigtigt, at du har retskrav til din ungdomsuddannelse fra 9. klasse – dvs. du er uddannelsesparat og opfylder karakterkrav til den ønskede ungdomsuddannelse. I denne klasse kan man ikke gå til prøve i 10. klasse. I foråret – inden skolestart i august – beder vi de kommende elever og forældre tage stilling til, om de ønsker plads i den almindelige eller prøvefri 10. klasse. Vi har pt. én prøvefri klasse, og hvis interessen er stor, trækker vi lod blandt alle interesserede.


Jeg valgte projektklassen, fordi jeg i de sidste år af folkeskolen var blevet skoletræt. Jeg følte et stort pres fra lærere og karakterer. Jeg kan lide, at rammerne her er mere frie, og at der ikke er den samme struktur som i folkeskolen, hvor der var et pensum man skulle leve op til. På den måde får man lov til at tænke mere selv, og til at tænke mere kreativt.
Elev, 2022-23

Valgfag

Valgfagene er den gruppe af fag, hvor du får mulighed for at snuse til nye fag og områder. Du vælger fag for ca. tre måneder ad gangen. Der er i hver valgperiode 7-8 fag at vælge mellem, f.eks.:

  • Rytmisk sammenspil, guitar
  • Tegning, maling, smykkefremstilling, håndarbejde, silkemaling, papirklip
  • Foto, film, video, digital billedbehandling
  • Psykologi, filosofi, debatcafé
  • Teater, drama
  • Volleyball, fodbold, håndbold, badminton
  • Løbetræning, gymnastik, dans, springgymnastik
  • Desuden kan du vælge at være med til kor eller springgymnastik.

Morgensamling

Vi er sat i verden for at udvikle os og blive klogere. Brøruphus er en grundtvig-koldsk efterskole, og her er det levende ord helt centralt.

Hver morgen starter vi fælles i foredragssalen, hvor lærerne på skift har morgensamling eller sangtime. Der er fortællinger og drøftelse af samfundsmæssige, etiske, historiske og litterære emner. Vi får besøg af foredragsholdere, og nogle timer bliver brugt til at gennemgå fælles opgaver og praktiske oplysninger. Vi synger altid sammen fra højskolesangbogen og starter på denne måde dagen med i fællesskab at få udvidet vores horisont – og vi er sikkert blevet klogere.

Gymnastik

Alle elever på Brøruphus skal have lyst og vilje til fysisk træning og aktivitet – uanset om man er elev i boldspilafdelingen eller den kunstneriske afdeling. Og vi sørger for, at hver elev udfordres på sit niveau!

I gymnastikundervisningen på Brøruphus Efterskole arbejdes der med at give eleverne en alsidig træning og god grundform samt en god kropsbevidsthed. Vi leger, danser, griner og sveder. Gymnastikken er en vigtig brik i skabelsen af det store fællesskab. Her mærker man virkelig styrken ved det fælles projekt, en gymnastikopvisning er.

Vi arbejder med gymnastikken gennem en god og kvalificeret grundgymnastik blandet med ny inspiration fra dansens verden. I løbet af året arbejder vi også med styrketræning, smidighed og kondition.

Vi laver rytmisk opvisningsgymnastik, hvor der der arbejdes med sammensætninger og koreografi.

I drengegymnastikken indgår der også en del springgymnastik.

I løbet af vinteren og foråret deltager vi i 12-15 gymnastikopvisninger – både på skolen og ud af huset, I DGI regi, foreningsregi og sammen med andre efterskoler i området.

Du har ca. 4 timers gymnastik hver uge. I tillæg kan du vælge springgymnastik som valgfag.
Ud over gymnastiktræningen vil der være anden form for fysisk træning som løbetræning, cykeltræning og duatlon.

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning på Brøruphus er en integreret del af efterskoleopholdet, og vejledningen varetages af tre medarbejdere – Heidi, Louise og Margrethe – i samarbejde med faglærere og kontaktlærer. Et år på efterskole er starten på noget nyt, og vi hjælper og støtter eleverne, så de bliver bevidste om egne interesser, motivation og evner med henblik på at foretage et kvalificeret valg.

Inklusion

Mangfoldighed har en stor værdi på Brøruphus Efterskole! Det er bl.a. derfor, at vi blander de kunstneriske og idrætslige linjer på kryds og tværs, når vi sammensætter stamhold, værelser, kontaktgrupper osv. Det har stor betydning for os, at man møder så mange forskellige mennesker som muligt.

Vi vægter de boglige fag på skolen, men vi har ingen krav til et særligt niveau. Vi er dog en almen efterskole, ikke specialefterskole. Vores inklusionstilbud består af særlig støtte til elever med specifikke sociale eller faglige udfordringer. Vi kan supplere den almindelige boglige undervisning med ekstra støttetimer på mindre hold, hvor vi tager særlige hensyn. Vi kan også tilbyde særlig støtte til elever med personlige eller sociale udfordringer. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elev.
I foråret før skolestart inviterer vi til Nye elevers dag, hvor vi fortæller en masse om det kommende skoleår og indhenter informationer om de enkelte elever. Her er det vigtigt, at vi oplyses om eventuelle udfordringer, så vi kan kan forberede det rette tilbud for den enkelte elev i god tid inden skolestart.

BE 2 2020 1
BE 2 2020 70

Ordblind på brøruphus

Brøruphus Efterskole er en boglig efterskole for alle. Brøruphus Efterskole er ikke en specialskole for ordblinde/læsesvage, og vi giver ikke et undervisningstilbud som disse skoler kan. Derfor er det vigtigt, at I overvejer, om vi kan give jeres barn det bedste tilbud.

Vores undervisning foregår stort set altid på computeren, og alle tekster vil være på PDF eller i Word-format. Teksterne vil for det meste være tilgængelig dagen før undervisningen. Vi bruger ”Appwriter” på Brøruphus Efterskole, da det er det program, der bruges i deres efter-følgendeungdomsuddannelse. En-to af vores lærere vil have en vis viden indenfor ”Appwriter” og vil kunne hjælpe eleverne med de fleste problemer omkring programmet. Eleverne kan også bruge andre programmer, som de måske har brugt i deres folkeskole. Vi vil i den situation ikke altid have mulighed for at hjælpe med eventuelle problemer omkring programmet.

Vi vil i løbet af skoleåret samle de ordblinde elever med jævne mellemrum. Her snakker vi om de vanskeligheder de måske har, og hvad vi kan hjælpe dem med. Til folkeskolens afgangsprøver vil ordblinde/læsesvage elever få den fornødne tid til at fuldføre deres opgaver på en god måde.