Brøruphus Efterskole – gør dig bedre

Når vi siger Brøruphus Efterskole – gør dig bedre, er det naturlige spørgsmål: Bedre til hvad?

På Brøruphus Efterskole er det selve samværet og mødet mellem mennesker, der er det helt centrale. Et forpligtende fællesskab, hvor vi alle oplever, at vi kun lykkes, når vi bidrager positivt og med respekt for hinanden.

Når vi siger, at Brøruphus Efterskole gør dig bedre, er det derfor fordi vi tror på, at vi har skabt nogle rammer, hvor unge mennesker modnes, og hvor de i trygge rammer lærer om livet – både når det er svært og når alt bare lykkes.

Eleverne bliver bedre til de boglige fag, fordi vi har et inspirerende undervisningsmiljø, hvor dygtige og engagerede lærere skaber gode forudsætninger for læring. Eleverne bliver bedre til linjefaget, fordi fællesskabet med andre, der dyrker samme interesse, ikke kan undgå at påvirke os i positiv retning, og fordi selve det at gøre sig umage og fordybe sig i noget har en kæmpe værdi.

Værdier

Skolens formål og værdigrundlag

1.1   FORMÅL

Stk. 3. i skolens vedtægter:
Institutionens formål er at drive en efterskole som inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler tilbyder unge mennesker kurser der fremmer  undervisning, opdragelse og den hele menneskelig udvikling og modning samt udvikling til et medlevende menneske. Dette søges opnået gennem et forpligtende fællesskab og aktiv deltagelse i hele skolens hverdag.

Regler-3-600×400

1.2  VÆRDIGRUNDLAGET

Med livsmod, livsduelighed og det forpligtende fællesskab som bærende elementer, er vi en efterskole med rod i den danske frie skoles tradition byggende på det Grundtvig-Koldske skole – og menneskesyn.

Vi er en skole som lever i et samspil mellem tradition og fornyelse, mellem det klassiske og det moderne – og vi må derfor forholde os til den tid vi lever i og være nutidige.

Vi har den erkendelse at:

Mennesket er en unik skabning af ånd og krop – et aktivt og skabende væsen – og at hvert individ har ressourcer i sig, at man kan noget, at man vil noget med sit liv, at man er noget.

Menneskets frihed er et fundamentalt begreb og alle mennesker er ligeværdige.

Grundlæggende baserer vi vor skole ud fra et optimistisk livssyn

  • hvor vi tror på at eleverne kan noget, vil noget, er nysgerrig og udvikler sig  når der gives udfordringer, stilles krav og gives ansvar
  • hvor der er respekt  for den enkeltes ret til forskellighed og frihed inden for fællesskabets rammer
  • hvor mødet med eleven skal være personligt, nærværende og medlevende for at give læringen og fællesskabet de bedste betingelser, og for at skabe trygge rammer omkring elevens ophold på skolen
  • hvor vi har den opfattelse, at ansvar og tolerance udmønter sig i, ansvarlighed, åbenhed og tryghed
  • hvor positivt engagement og aktiv deltagelse i hele skolens hverdag er i centrum for at skabe glæde ved dygtiggørelse, skabertrang og kvalitet i efterskolelivet – fagligt som medmenneskeligt
  • hvor vi tror på  at faglig fordybelse giver glæde ved læring og kompetencer  og den fremmer muligheder for senere at vælge mere frit
  • hvor hele den menneskelige udvikling fremmes  gennem såvel de boglige,   idrætslige, musisk/kreative og praktiske opgaver og forpligtelser

1.2 NÆRMERE BESKRIVELSE AF  VÆRDIGRUNDLAGET:

1.2.1  MENNESKESYN
Vi har et menneskesyn som er inspireret af Grundtvig.
Ud fra dette har vi den opfattelse, at:

Mennesket er en unik skabning af ånd og krop – “et mageløst eksperiment”. Vi tror at hvert enkelt individ har ressourcer i sig, at man kan noget, vil noget med sit liv, at man er  er noget.

At mennesket er et aktivt og skabende væsen, som udvikler sig, hvor der gives dem udfordringer og ansvar. Deri ligger også at turde stille dem krav.

Skolen tilstræbes som sådan at være en åben skole med en grundlæggende opfattelse af, at ansvar og tolerance udmønter sig i ansvarlighed, åbenhed og tryghed.

Menneskelivet er ikke knyttet til mennesket som en objektiv, målbar størrelse, men til subjektiviteten, til dimensioner som åndsvæsen, etiske normer, søgning efter svar på eksistentielle spørgsmål. Menneskets frihed er et fundamentalt og eksistentielt begreb – heri ligger at  alle mennesker er ligeværdige.

Mennesket har en historisk-poetisk dimension, som opleves gennem udtryk som myter, sang, historie, litteratur, overleveringer, religion. Herigennem opsøger den enkelte sin egen identitet, får livsmod og styrke.

Grundtvig er dualistisk i sin tankegang om mennesket og  menneskenaturen. Derfor får de menneskelige grundvilkår som spørgsmål om  “liv og død”, “lys og mørke”, “godt og ondt” en vigtig placering i mødet med eleven.

1.2.2.  SAMFUNDSSYN
Når mennesket er et selvgyldigt mål og et socialt væsen, må kernen i al samfundsopbygning være det mellem menneskelige fællesskab: menneskelivet, folkeligheden.

Bevidstgørelse til personligt ansvar for fælles sager i samfundet. Det folkelige er et vilkår for at et formelt demokrati kan udvikle sig til et levende folkestyre.

Det folkelige omfatter kultur og viden som bygger på globale, nationale og lokale traditioner og på  individuel erfaring.

Den frie samtale mellem ligeværdige mennesker er det ideelle grundelement. At have mod og styrke til at give udtryk for egne tanker og følelser og samtidig vise åbenhed overfor andre, er nødvendige forudsætninger for at kunne tage del i et samfund med dette ideal.

Vi vil modvirke manipulering af det enkelt menneske, arbejde for større bevidstgørelse om brug af moderne teknologi, bevidstgøre om menneskets forhold til naturen og opmuntre den enkelte til at blive aktive deltagere i samfundsudviklingen.

1.2.3  SKOLESYN
Skolens ide er at fokusere på elevernes hele menneskelige udvikling og modning. Vi skal være en nutid skole som tager sit afsæt i det man gør i tiden, men med en klar holdning om adskillelse af  skole og alkohol  og euforiserende stoffer.  Gennem  undervisning og samvær vil vi overordnet set give eleverne livsoplysning og livskompetence.

Oplevelse, oplivelse og oplysning  er vigtige kodeord i vor tilrettelæggelse af skolehverdagen og vi ønsker at skabe et  nærværende og medlevende skole- og undervisningsmiljø som lægger op til faglig fordybelse, kundskabsforøgelse, ansvar og fællesskab.

Den enkelte elevs faglighed skal styrkes, udvikles og respekteres og vi vil et undervisningsmiljø der inspirerer til at se nye muligheder og løsninger, sætte spørgsmålstegn, pirre  nysgerrigheden, kreativiteten og skabertrangen.

Liniefagene håndbold, fodbold, badminton, billedkunst, musik og teater har en central placering og er skolens profilfag eller fordybningsområder.

Gymnastik er fælles for alle eleverne, hvilket indebærer at man som elev skal have vilje til at deltage i gymnastikundervisningen og opvisninger. Der stilles ikke krav om specielt niveau.

Det forpligtende fællesskab betragter vi som centralt – et begreb som i tilhørsforhold til et fællesskab skaber tryghed, fælles oplevelser og styrkelse af den enkeltes individuelle udvikling.

I et fællesskab er alle opmærksomme på hinanden.

Vi ser morgen- og fællesamlinger, fællessangen, fortællingen o. lign. som væsentlige for fællesskabet.

Skolen vedkender sig at være  bærer af en kristen/humanistisk kulturel arv.