10.KLASSE

Et efterskoleår i 10. klasse på Brøruphus er et år med mere tid til fordybelse, valgfag og frihed. Din hverdag er meget anderledes, end du er vant til fra folkeskolen. Det er både et fordybelsesår og et dannelsesår, og derfor har vi både boglige fag, linjefag, valgfag, sangtimer, gymnastik og morgensamlinger.

Boglige timer

Vi lægger stor vægt på de boglige fag. Vi har nogle dedikerede lærere, der går op i at give eleverne de bedste forudsætninger for at lære og blive udfordret. Vi kan motivere og differentiere, og du møder dine lærere i mange forskellige sammenhænge. Den tætte relation til lærerne betyder for mange, at de føler sig endnu mere trygge i undervisningen, og du får en endnu mere alsidig hverdag, fordi dit skema hver dag veksler mellem linjefag, boglige fag, fællesfag, valgfag og meget mere.

Vi har seks 10. klasser og to 9. klasser. Vi har én prøvefri 10. klasse, BE10, mens alle øvrige 10. klasser går til FP10 prøven. Vi forventer, at der bliver arbejdet seriøst med den boglige undervisning, og derfor forventer vi også, at eleverne går til prøve i de fag, de bliver undervist i.

Fagene i 10. klasse

I 10. klasse har man fagene: dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag (fysik-kemi) og medborgerskab.

Dansk, matematik og engelsk er almindelige prøvefag, som afsluttes med FP10-prøven. Tysk og naturfag er obligatorisk fag for alle 10. klasser, men vi fører ikke eleverne op til de officielle prøver i tysk og fysik, men i stedet laver vores egen evaluering af fagene. Det giver os mulighed for at skrue lidt for tempoet og op for kvaliteten, fordi vi ikke skal målrette undervisningen mod de officielle prøver. Vi har mulighed for at skabe en undervisning og nogle evalueringsformer, der giver eleverne mere end karakterer.

Eleverne får undervisning i fagene hele skoleåret, og de bliver stadig evalueret, men tysk og fysik vil ikke længere stå på elevernes eksamensbevis ved skoleårets afslutning. Det har ingen betydning for elevernes valg og optagelse på ungdomsuddannelserne. Vi er overbevist om, at det vil kvalificere og styrke undervisningen og elevernes læring. Denne struktur for tysk og naturfag gælder kun 10. klasserne på Brøruphus.

Medborgerskab er et dannelsesfag. Et rendyrket, prøvefrit dannelsesfag, der giver rum og tid til alt det, der skæres væk i dagligdagen, når boglige fag, linjefag og fællesfag fylder det meste af skemaet. Her fordyber vi os i etik, moral, samfundet, tendenser i tiden, følelser, diskussioner, omverdenen, livet – og mange andre ting.

Fællesskab og nærvær

Du bliver en del af et stort efterskolefællesskab, hvor man i dagligdagen aldrig tænker over, hvem der går i 9. og 10. klasse, for I bliver blandet på kryds og tværs på skolen. Det er kun i den boglige undervisning, vi skelner mellem 9. og 10. klasse, og alle elever på skolen har boglige timer på samme tidspunkter i skemaet. Vi har et fedt undervisningsmiljø, hvor alle bliver udfordret og hjulpet, og vi har en klar struktur, som giver plads til faglig fordybelse og stærke relationer. Vores mål er, at du får et fedt efterskoleår, der både tilgodeser det faglige, sociale og personlige.

Ordblinde elever

Brøruphus Efterskole er en boglig efterskole for alle. Brøruphus Efterskole er ikke en specialskole for ordblinde/læsesvage, og vi giver ikke et undervisningstilbud som disse skoler kan. Derfor er det vigtigt, at I overvejer, om vi kan give jeres barn det bedste tilbud.

Vores undervisning foregår stort set altid på computeren, og alle tekster vil være på PDF eller i Word-format. Teksterne vil for det meste være tilgængelig dagen før undervisningen. Vi bruger ”Appwriter” på Brøruphus Efterskole, da det er det program, der bruges i deres efter-følgendeungdomsuddannelse. En-to af vores lærere vil have en vis viden indenfor ”Appwriter” og vil kunne hjælpe eleverne med de fleste problemer omkring programmet. Eleverne kan også bruge andre programmer, som de måske har brugt i deres folkeskole. Vi vil i den situation ikke altid have mulighed for at hjælpe med eventuelle problemer omkring programmet.

Vi vil i løbet af skoleåret samle de ordblinde elever med jævne mellemrum. Her snakker vi om de vanskeligheder de måske har, og hvad vi kan hjælpe dem med. Til folkeskolens afgangsprøver vil ordblinde/læsesvage elever få den fornødne tid til at fuldføre deres opgaver på en god måde.

Inklusion

Mangfoldighed har en stor værdi på Brøruphus Efterskole! Det er bl.a. derfor, at vi blander de kunstneriske og idrætslige linjer på kryds og tværs, når vi sammensætter stamhold, værelser, kontaktgrupper osv. Det har stor betydning for os, at man møder så mange forskellige mennesker som muligt.

Vi vægter de boglige fag på skolen, men vi har ingen krav til et særligt niveau. Vi er dog en almen efterskole, ikke specialefterskole. Vores inklusionstilbud består af særlig støtte til elever med specifikke sociale eller faglige udfordringer. Vi kan supplere den almindelige boglige undervisning med ekstra støttetimer på mindre hold, hvor vi tager særlige hensyn. Vi kan også tilbyde særlig støtte til elever med personlige eller sociale udfordringer. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte elev.

I foråret før skolestart inviterer vi til Nye elevers dag, hvor vi fortæller en masse om det kommende skoleår og indhenter informationer om de enkelte elever. Her er det vigtigt, at vi oplyses om eventuelle udfordringer, så vi kan kan forberede det rette tilbud for den enkelte elev i god tid inden skolestart.

Dansk

Dansk er et dannelsesfag, der gør dig bedre til at forstå dine rødder og den nutid, vi lever i.

Dansk er et kreativt fag, der giver dig mulighed for at lege og skabe med sproget.

Dansk er debat, hvor du gør dig bedre til at argumentere for dine synspunkter.

Dansk er at læse, skrive, se, tale, lytte og reflektere.

Dansk er mødet med mennesker fra forskellige tider, steder og miljøer.

Dansk er at arbejde med sprogets struktur, logik og grammatik.

Dansk gør dig bedre til at INDtrykke og UDtrykke dig korrekt, nuanceret og præcist – på DANSK!

Danskteamet arbejder tæt sammen om at finde et spændende og varieret udvalg af tekster, der lever op til Undervisningsministeriets krav til pensum. Vi inspirerer hinanden til at bruge forskellige arbejdsformer og værdsætter computeren som et godt arbejdsredskab.

I løbet af året vil der være forløb, hvor vi arbejder på tværs af klasserne.

Matematik

For kunne klare sig i et moderne, teknologisk samfund er det vigtigt med en solid viden om matematik. Uden matematik bliver det svært at klare helt basale opgaver som at købe ind, lave mad, rejse eller styre sin egen økonomi.

De fleste af vores elever vælger en gymnasial ungdomsuddannelse efter opholdet, og det er vigtigt, at de bliver udfordret med opgaver, der forbereder til dette gennem emner som: Funktioner – Økonomi – Sandsynlighedsregning – Statistik – Trigonometri – Algebra

Alle eleverne skal til en skriftlig prøve. I 9. klasse kan den mundtlige prøve udtrækkes, og i 10. klasse går alle til mundtlig prøve. Derfor skal eleverne både på egen hånd og i samarbejde med andre udbygge deres kompetencer, viden og kunnen.

Engelsk

I engelsktimerne på Brøruphus forsøger vi at skabe et tillidsfuldt rum, hvor alle får lyst til at deltage og bruge sproget. Det er vigtigt for os, at der er faglige udfordringer til alle, og vi går meget op i, at undervisningen er alsidig og varieret. Dialog, elevfremlæggelser, skriftlige opgaver, gruppearbejde, film, relevante tekster m.m. er alle elementer, der fylder i undervisningen. Elevernes undren og generelle interesser er udgangspunktet for indholdet i timerne. Dette skaber grobund for, at vores engagerede elever har mulighed for at blive bedre til såvel skriftligt som mundtligt engelsk og samtidig opnår en generel oplysning om livet.

Fysik og kemi

Undervisningen i fysik og kemi er eksperimenterende og vil indeholde både forsøg og teori. Vi tager udgangspunkt i hverdagseksempler, så eleverne også kan bruge deres teoretiske viden uden for undervisningen. I forsøgene er det vigtigt, at eleverne arbejder naturvidenskabeligt. De skal forholde sig kritisk til fx opstillingen og de opnåede resultater. Forsøget vil efterfølgende blive gennemgået, og den teoretiske viden tilkobles.

Der vil i undervisningssituationen være en progression i sværhedsgrad. Dette sikrer, at alle elever bliver udfordret på forskellige niveauer.

Tysk

TYSK er verdens bedste sprog, og samtidig er Tyskland vores største samhandelspartner. Derfor er det vigtigt at udvikle de tyske sprogkundskaber. Vi arbejder målrettet med at skabe faglige udfordringer til alle gennem en alsidig og varieret undervisning. Både dialog, elevfremlæggelser, skriftlige opgaver og gruppearbejde fylder i undervisningen. Vi tror på, at elevernes undren og generelle interesse skaber det bedste udgangspunkt for indholdet i timerne, og at vi derigennem giver vores engagerede elever den bedste mulighed for at blive bedre til såvel skriftligt som mundtligt tysk. Samtidig ønsker vi, at de opnår en større viden om den tyske kultur.

Tilmeld dig Broruphus Efterskole
Dagligdagen på Broeruphus