REGLER OG VILKÅR

Det er ikke nødvendigt med mange regler og retningslinjer. Det vigtigste er nemlig at være en god kammerat og være ordentlige mod hinanden. Alligevel er der et par forudsætninger for vores samvær på efterskolen, som du sikkert også synes er selvfølgeligheder.

Regler og forventninger

Vi har et fælles ansvar for at lave en god skole, hvor alle trives og føler sig hjemme. Derfor må alle arbejde på at skabe et godt efterskolemiljø med humør og alvor, spontanitet og eftertænksomhed, glæde og respekt for hinandens arbejde og meninger. Hvis det skal lykkes, er der nogle regler, som alle skal følge: Du har pligt til at vise hensyn til andres arbejdsvilkår og trivsel.
Deltagelse i undervisning, fællesarrangementer og måltider er obligatorisk, og du skal deltage aktivt i timerne.

Alkohol og alle former for euforiserende stoffer er forbudt på skolen og på rejser til og fra skolen.
Du må ikke være på andres værelsesafsnit fra kl. 22 og til kl. 8.
Du skal være på eget værelse fra kl. 22.30 til kl. 6.30.
Skolen er røgfri.

Optagelsesprocedure

Når efterskolen har modtaget en elektronisk ansøgning, bekræfter efterskolen modtagelsen og oplyser, om eleven kan tilbydes en plads eller er på venteliste. Hvis ventelisten er lang, og det er urealistisk at få en plads på årgangen, lukkes ventelisten.
Januar året før skolestart begynder vi at arbejde med elevholdet, og vi sender jer en opkrævning på indskrivningsgebyr på 1000 kr. 1. juli året før skolestart opkræver vi startgebyr på 3100 kr. Startgebyret bruger vi bl.a. til skoletøj, sangbog og andre faste udgifter. Vi betaler startgebyret tilbage ved udmelding inden 1. januar før skolestart.
I løbet af foråret, samme år du skal starte, har vi Nye Elevers Aften – en orienteringsaften for alle indmeldte elever og deres forældre. Her møder du dine kommende efterskolekammerater og får den første rigtige fornemmelse af, hvad det vil sige at gå på Brøruphus.

Elevbetaling (skolepenge)

Elevbetalingen udgør en fast ugepris. Ugeprisen fremgår af skolens hjemmeside.
Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte samt eventuel anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Efterskolen ansøger om elevstøtten. Afbryder eleven kurset efter mindre end 2 uger ydes ingen elevstøtte.

Startgebyr

Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes forpligtelser i henhold til aftalen betales for et startgebyr til efterskolen. Startgebyret udgør 3100 kr., som skal indbetales senest 1. juni året før skolestart. Såfremt startgebyr ikke indbetales rettidigt, tilbydes pladsen til en anden elev.

Foto

Som led i skolens kommunikation med forældre og omverden lægges løbende billeder fra dagligdagen på internettet. Ved elevens og denne forældres accept på ansøgningsskemaet gives samtidig tilladelse til denne offentliggørelse.

Framelding og udeblivelse

Såfremt eleven/forældrene framelder optagelsen senest 1. januar før skolestart, tilbagebetales hele startgebyret. Ved senere framelding, men inden kursusstart, opkræves et udeblivelsesgebyr svarende til det betalte startgebyr til hel eller delvis dækning af skolens tab. Udeblivelse ved kursusstart betragtes som afbrydelse af opholdet, og der opkræves afbrydelsesbetaling som beskrevet herfor.

Afbrydelse af opholdet

Ønsker eleven at afbryde sit ophold, opkræves der en afbrydelsesbetaling på tre ugers elevbetaling uden fradrag af statsstøtte til hel eller delvis dækning af efterskolens tab. Hvis eleven overtræder skolens regler herunder efterskolens rygeforbud, undlader at efterkomme efterskolens påbud og anvisninger, eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med opholdet, foreligger der en misligholdelse af aftalen mellem efterskolen og hjemmet.

Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan efterskolen med omgående virkning bortvise eleven. Brug af hash og andre euforiserende stoffer, samt indtagelse af øl og spiritus, betragtes altid som grov misligholdelse. Det samme gælder tyveri og voldelig eller truende adfærd. En bortvist elev skal betale afbrydelsesbetaling på tre ugers elevbetaling uden fradrag af statsstøtte til hel eller delvis dækning af efterskolens tab.

Hvis vi er nødsaget til at afbryde samarbejdet, skal det foregå ordentligt og respektfuldt. Dermed forpligter vi os på at give den pågældende elev samt forældre mulighed for at blive hørt i sagen. Vi tilslutter os FN’ børnekonvention – læs mere her.

Midlertidig afbrydelse af opholdet

Eleven kan med forstanderens tilladelse få fri til deltagelse i familiebegivenheder, samt til speciallæge-/tandlægebesøg, der ikke afvikles på fridage. Elevfravær på grund af sygdom kræver ikke udmeldelse af efterskolen, såfremt eleven modtager undervisning i hjemmet/på sygehuset.
Ønskes eleven fritaget for undervisning til deltagelse i ferieture mv. skal eleven midlertidigt udmeldes af efterskolen. Hvis eleven af forældre midlertidigt udmeldes af efterskolen betales 3000 kr. pr. uge til dækning af skolens tab af skolepenge og statstilskud. Den normale ugebetaling bortfalder dermed.

Erstatning

Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på efterskolens eller andre elevers ejendom bortset fra hændelige uheld. Såfremt elevens forældres ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke dækker, eller hvis forældrene ikke har en sådan forsikring, forpligter forældrene sig til sammen med eleven at erstatte skader forvoldt af eleven.

Tilmeld dig Broruphus Efterskole
Dagligdagen på Broeruphus